• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘O God! Verlos Israël uit al zijn benauwheden.’                                                                                 Ps. 25:22

Er ging een golf van verbijstering en afschuw door de wereld heen, toen meer en meer duidelijk werd wat er in Israël gebeurd was op die zaterdagmorgen 7 oktober 2023. Meer dan 1.400 Israëliërs werden op gruwelijke wijze gemarteld en vermoord door de terroristen van Hamas. Meer dan 200 werden meegesleept naar de Gazastrook en worden daar gevangengehouden. Onder hen kleine kinderen en oude mensen. De dodelijkste dag voor het Joodse volk sinds de Tweede Wereldoorlog. Al snel veranderde echter het medelijden met Israël in kritiek op Israël en soms zelf begrip voor de moordenaar. Wie het ziet kan toch niet anders dan het gebed van Psalm 25 bidden: ‘O God! Verlos Israël uit al zijn benauwheden.’

      In deze Psalm worden de benauwdheden van Israël opgesomd. Opvallend is dat het niet alleen gaat om vijanden van buitenaf, maar ook om innerlijke strijd en om de strijd tegen de zonde. Het zijn de zonden van de dichter die verwijdering geven tussen hem en God. Daardoor ervaart de dichter grote nood en roept hij het uit tot God. Hij smeekt of God hem in genade wil aanzien en zijn zonden wil vergeven, alleen dan zal er werkelijke rust voor de ziel zijn.

      Ook wij moeten ons niet blindstaren op die vijanden van buitenaf. De eerste vijand die overwonnen moet worden is ons eigen hart. Voor alles moeten we zelf vrede met God hebben. Echte verlossing uit de benauwdheid is er alleen door het bloed van Jezus Christus. Echte vrede is er alleen als de Vredevorst het in uw leven voor het zeggen heeft. Dan mag je jezelf ook volledig aan Hem toevertrouwen, zoals de Psalmdichter dat doet: ‘Mijn God! Op U vertrouw ik!’ (vers 2). Ook voor Israël ligt daar de echte verlossing: in het bloed van Jezus Christus. Bidt om vrede voor Jeruzalem.

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2023