• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Home

 

Bijbel

Meditatie

'Al uw bomen en de vrucht van uw land zullen de sprinkhanen in bezit.'                                                                                                                                                            Deuteronomium 28:42                                                                                                                                     

De sprinkhaan: In april van dit jaar werd Iran getroffen door een enorme  sprinkhanenplaag. In 2013 was er in Egypte een sprinkhanenplaag van ‘Bijbelse  proporties’, aldus de media. Ook Israël wordt zo nu en dan nog getroffen door een sprinkhanenplaag. Naast droogte vormen sprinkhanen één van de grootste bedreigingen voor de oogst in het Midden-Oosten. Waar deze beestjes soms met miljoenen tegelijk neerstrijken blijft nauwelijks iets over. Alles wordt kaalgevreten. Ook in Bijbelse tijden kwamen zulk sprinkhanenplagen met regelmaat voor. 

In de Bijbel is een sprinkhanenplaag één van manieren waarop God Zijn oordelen uitvoert. Deuteronomium 28 is een indrukwekkend hoofdstuk, waarin de Heere Zijn zegeningen uitspreekt over hen die naar Zijn Woorden horen en de vloek over hen die niet in de wegen van de Heere gaan. In de beschrijving van Gods  oordelen gaat het  ook over sprinkhanen. In de Statenvertaling is dit vertaald met ‘het boos gewormte’, maar hier worden sprinkhanen bedoeld. 

In de Bijbel zien we dit oordeel zich ook verschillende malen voltrekken. Bij de achtste plaag in Egypte, (Ex. 10:1-20) zien we hoe de Heere sprinkhanen zend en de plaag ook weer doet ophouden. Dit gedeelte laat ook zien welke enorme impact zo’n plaag heeft. Alle bomen zijn kaalgevreten en er blijft zelfs geen grassprietje staan. De zwermen zijn zo dicht dat ze zelfs de zon verduisteren. Ook de profeet Joël beschrijft op beeldende wijze hoe een enorm leger aan sprinkhanen het land zal verwoesten. Vanwege hun uiterlijk worden ze wel vergeleken met paarden en vanwege hun geluid met ratelende strijdwagens. Sprinkhanen als de brengers van Gods oordeel, om bang van te worden! Voor ons uit het westen klinken deze oordelen van God misschien wat vreemd in de oren. Het lijkt erop alsof God vandaag de dag niet zo direct als toen Zijn oordelen geeft. Het kan er dan ook op lijken dat wij ongestraft de Heere ongehoorzaam kunnen zijn. Niets is echter minder waar. God is niet veranderd. Toen en vandaag roepen de zonden Zijn toorn en rechtvaardig oordeel op. Ook vandaag geldt dat wie Hem niet oprecht dient en vreest, Gods oordeel zal ervaren. De Heere zegt dat niet om u of jou bang te maken, maar juist opdat u redding zoekt bij de Redder.

Eeuwen na deze woorden uit Deuteronomium komen we in de woestijn een man tegen, zijn naam is Johannes. Hij at sprinkhanen, het voedsel van de allerarmsten. Maar Hij mag op een dag zijn hand uitstrekken en wijzend op Jezus van Nazareth zeggen: ‘Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt!’ Deze Jezus is gekomen als Zaligmaker van zondaren. Laat de boodschap van sprinkhanen u en jou dan ook uitdrijven tot Christus.

Ds. G.K. Terreehorst

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019