• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Meditatie

‘Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.’                                                                                    Ps. 23:2a

     Vorige keer zagen we dat een schaap alleen rustig gaat liggen als er geen gevaar dreigt en hij zich veilig voelt. De wetenschap dat de Goede Herder er is en over ons waakt mag die rust geven. Een andere voorwaarde voor een schaap om rustig te gaan liggen, is dat hij verzadigd moet wezen. Een hongerig schaap vindt geen rust. Een schaap dat hongerig is en geen voedsel kan vinden zal rusteloos rondzwerven, net zo lang tot zijn honger is gestild. Het is een beeld van velen die zonder God leven. Rusteloos zwerft men rond, altijd op zoek naar meer, zonder ooit verzadigd te zijn. We lezen in dit vers dat de Goede Herder Zijn schapen doet neerliggen in grazige weiden. In het Palestina van die tijd waren zulke vruchtbare weiden er niet als vanzelf. De herder moest hier vaak grote inspanning voor verrichten. De weiden moesten ontdaan worden van stenen, ingezaaid worden en moesten irrigatiekanalen gegraven worden. Zo bereidde de herder grazige weiden voor, waar zijn schapen tot rust konden komen.

     Dat is ook wat de Heere in onze levens wil doen. Hij heeft grazige weiden voor ons gereedgemaakt waar we in alle rust ons kunnen verzadigen. We moeten dan denken aan de grazige weiden van Zijn Woord en dienst. Onder de prediking van Zijn Woord wil de Heere ons verzadigen met geestelijk voedsel. Om ons dat te bieden heeft Hij een hoge prijs betaald, namelijk Zijn eigen leven. Elke zondag mogen we van die overvloed genieten. Keller merkt op dat zijn schapen soms uitgerekend de slechtste gewassen en de meest kale gronden kozen om te grazen. Ook wij zoeken verzadiging vaak waar het niet te vinden is, in de wereld om ons heen, in rijkdom of aards geluk. Soms lopen we zelfs voorbij aan de grazige weiden van Gods Woord, door de kerkdienst over te slaan. Wat doen we onszelf tekort! De Goede Herder heeft grazige weiden ter beschikking voor een ieder er maar wil grazen. Daar wordt de volle vrede ervaren.

Ds. G.K. Terreehorst

                                                                         

  • © hersteld hervormde kerk 2022