• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Home

 

Bijbel

Meditatie

‘En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!’ Openbaring 6:2

Vandaag de dag zijn paarden – op een uitzondering na – verdwenen uit ons straatbeeld. Het edele dier heeft het af moeten leggen tegen gemotoriseerd blik. Vele eeuwen echter beheersten ze het straatbeeld en bleken ze bijzonder nuttig voor de mens. Nog steeds zijn er velen die onder de indruk komen van de schoonheid en de pracht van het dier.

In de Bijbel komen ook veel paarden voor. Hoewel Mozes had geboden dat wanneer er een koning zou komen in Israël, deze geen groot aantal paarden mocht bezitten (Deut. 17:6), waren ze in de tijd van Salomo al zeer aanwezig. Salomo had 12.000 ruiters, 1.400 wagens en vele paardenstallen. Ook later bleven paarden verbonden met het koningshuis. Ze waren met name het vervoermiddel van mensen van aanzien en macht. Ook werden ze gebruikt in de strijd. Voor het bewerken van het land werden doorgaans kleinere dieren gebruikt.

Het feit dat wij onder de indruk komen van de pracht en kracht van het paard is niet vreemd. In Job 39:22-28 spreekt de HEERE Zelf over de kracht en pracht van een strijdros. We lezen daar: ‘hebt u het paard zijn kracht en die prachtige manen gegeven? Kunt u hem als een sprinkhaan laten springen? Hij briest angstaanjagend, woelt met zijn hoeven in de grond. Wanneer hij ten strijde trekt toont hij geen angst voor het zwaard of de pijlen en speren die tegen hem aan kletteren. Al trillend en briesend verslindt het de aarde en is niet te houden als de bazuin klinkt…’ De HEERE wijst Job op het paard als teken van de kracht van God. Hij en niemand anders is immers de Schepper van het paard. 3 Het is dan ook niet verbazingwekkend dat we Jezus in Openbaring 6 tegenkomen, rijdend op een wit paard. Tijdens Zijn eerste komst op aarde reisde Jezus voor zover wij weten altijd te voet, behalve tijdens de intocht, toen reed Hij op een ezel.

Hier zien we Hem echter hoog gezeten op een blinkend wit paard. De witte kleur staat voor zuiverheid en reinheid. Hij heeft een boog in Zijn hand een kroon op Zijn hoofd. Het beeld is duidelijk: Jezus wordt getekend als een Koning en Overwinnaar. In deze hoofdstukken in Openbaring wordt de tijd tussen komst en wederkomst van Christus beschreven. Het is de tijd waarin wij leven. Nu op dit moment gaat Jezus Christus rond als een Overwinnaar, strijdend voor Zijn Volk en Kerk. Niet het oordeel heeft het laatste woord, maar Christus Die aan het kruis heeft overwonnen en is opgestaan uit de dood. Te midden van alle verzoekingen, zonden, verdriet, pijn en nood mag Gods Kerk weten: Christus overwint!

Eens, op de dag van de wederkomst zal Christus ook zo uitgaan (Openb. 19:11-13). In gedachten zien we onze Heere Jezus Christus rijden. Hoog gezeten op een blinkend wit paard, vol van majesteit en heerlijkheid. Ogen als vuurvlammen. Kronen op het hoofd. Een bloedrood kleed om de schouders waarop staat ‘Koning der koningen en Heere der heeren’. Een zwaard dat uit Zijn mond gaat. Achter Hem een leger aan witte paarden. Zo trekt Hij uit om de vijanden te verslaan. En al de Zijnen mogen achter Hem aan de eeuwige heerlijkheid in. Volgt u Hem al?  

Ds. G.K. Terreehorst

  • © hersteld hervormde kerk 2019