• " Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. " Genesis 28:17b

Meer over Home

Home

 

Bijbel

Meditatie 'de Psalmen'

‘Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!’ Psalm 150:6

De aflopen tijd stonden we in de meditatie telkens stil bij verschillende dieren in de Bijbel. Eenentwintig dieren in vijfentwintig meditaties. Van de leviathan en de leeuw, tot de mier en de worm. Nog vele andere dieren worden in de Bijbel genoemd, maar vanaf deze maand wil ik met een nieuwe serie starten. De komende tijd staan we in de maandelijkse meditatie stil bij de Psalmen. Het Psalmboek is één van de rijkst delen van de Bijbel als het gaat over lessen in het geestelijk leven. Het is een boek vol van lofzangen en verzuchtingen, van smeekbeden en dankliederen. Nergens kijken we de gelovige zo diep in het hart dan juist in de Psalmen.

Ook Calvijn was diep geraakt door de Psalmen en schrijft hierover in de inleiding op zijn commentaar op de Psalmen uit 1557. Ter inleiding op het overdenken van de Psalmen wil ik u enkele van zijn woorden meegeven. Hij schrijft: ’Ik ben gewoon dit boek te noemen een ontleding van al de delen van de ziel, omdat er geen aandoening in de mens is, die hier niet als in een spiegel voorgesteld wordt. Ja zelfs, om het beter te zeggen, de Heilige Geest heeft hier naar het leven getekend al de smarten, droefenissen, vrezen, twijfelingen verwachtingen, zorgen, ontsteltennissen, ja zelfs tot aan de verwarde aandoeningen waarmede de geesten van de mensen gewoonlijk in beroering gebracht worden. De rest van de Schrift bevat de onderwijzingen, die God aan Zijn dienaren bevolen heeft ons bekend te maken; maar hier roepen de profeten, te meer daar zij tot God spreken, een ieder op al de innerlijke aandoeningen bloot leggen. Of liever zij brengen ertoe onszelf te onderzoeken, opdat niets van alle zwakheden waaraan wij onderhevig zijn, en van alle misdrijven waarvan wij vol zijn, verborgen zou blijven. Het is zeker een uitnemend en bijzonder voordeel, wanneer nu alle verborgenheden ontdekt worden, het hart in het licht gebracht wordt, goed gereinigd van die ellendige besmetting van de geveinsdheid.

Kortom, als het aanroepen God een van de voornaamste steunsels van ons heil is, en wanneer het zó is dat men geen beter en zekerder regel daarvoor elders kan vinden dan in dit boek, dan heeft iemand naar mate hij meer gevorderd is in de kennis hiervan, ook het grootste stuk van de hemelse leer verstaan. Het ware en levende gebed komt allereerst voort uit een gevoel van onze nood, en daarna uit een vaste verzekerdheid van de belofte. Het is toch zó dat de mensen in dit boek heel goed wakker gemaakt zullen worden om hun kwalen te gevoelen, en metéén gewaarschuwd, de geneesmiddelen te zoeken. Kortom, alles wat dienen kan om ons te bemoedigen wanneer het er om gaat God te bidden, wordt ons in dit boek geleerd.

Er is geen boek waar men meer uitdrukkelijke en prachtige lofverheffingen vindt, zowel van de bijzondere milddadigheid van God jegens Zijn Kerk, als van al Zijn werken; er is geen boek waar zoveel bevrijdingen worden aangehaald, en ook geen waarin de getuigenissen en ondervindingen van Zijn voorzien en Zijn vaderlijke zorg jegens ons, zó uitbundig en zó echt worden grootgemaakt.

Kortom, er is geen boek waarin ons meer volledig de manier geleerd wordt om God te loven, of waarin wij levendiger worden opgewekt tot die oefening van godsvrucht’.

Wie door heel het Psalmenboek heen gegaan is en met de psalmdichters heeft mee geworsteld, gebeden, gesmeekt en gezongen, die zal eindigen zoals ook het Psalmenboek eindigt in een diepe lofzang op Gods grootheid en goedheid.

Zingt u mee?  

Ds. G.K. Terreehorst

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020